Het verkeer in de Arnhemse politiek: ChristenUnie

De openbare ruimte is van ons allemaal, maar geweld en onveiligheid op straat, agressie in het verkeer ontsieren de publieke ruimte en maken die soms onleefbaar.

Het jaarverslag van de politie moet in een gemeenteraadsvergadering aan de orde komen.

De veiligheid op de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug moet ’s avonds verbeterd door permanente camera- of politiecontrole.

De gemeente moet zorgen voor goede verkeersveiligheid, speciaal ook voor gehandicapten, kinderen, ouderen.

De ChristenUnie heeft als uitgangspunt dat mobiliteit niet moet worden teruggedrongen maar in goede banen wordt geleid.
Dit gebeurt door mobiliteit te laten voldoen aan eisen van veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

De Arnhemse verkeerssituatie is, zeker in de binnenstad, de laatste periode sterk veranderd.
Om de doorstroming te bevorderen heeft het gemeentebestuur gekozen voor het systeem van een singelring.

In de komende periode wordt verwacht dat het autoverkeer in en rond Arnhem toe zal nemen.
Vooral de verkeersbewegingen tussen Arnhem Noord en Zuid zullen stijgen. Dit vraagt om drastische maatregelen, ook in de regio.

Veilig
Het gemeentebestuur moet –zoveel mogelijk in samenwerking met buurgemeenten, provincie en het KAN- richting geven aan het Stedelijk Verkeer en Vervoerplan (SVVP) en de Parkeernota.

De burger moet zich veilig kunnen verplaatsen. Daarvoor moet allereerst het wegdek en het wegmeubilair in orde zijn.
Dit is in Arnhem door een gebrek aan onderhoud aan wegen en fiets- en looppaden nu op veel plaatsen niet het geval.
Onderhoud moet voor uitbreiding van infrastructuur gaan. Fiets- en looproutes dienen beter te worden ingericht en bewegwijzerd.
Veilige oversteekplaatsen en goed onderhouden trottoirs vormen daarbij een belangrijk verbeterpunt.

Daarbij moeten de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, gehandicapten en bejaarden, de hoogste aandacht krijgen.

De infrastructuur moet verkeersveilig worden vormgegeven onder andere door, naast zoveel mogelijk scheiding van verkeerssoorten, een goede en voor de burger herkenbare categorisering van de wegen (30km-gebieden, stroomwegen etc.)

Snelheidsremmende maatregelen in verblijfgebieden moeten het echter niet onmogelijk maken dat de normen voor de aanrijdtijden van de hulpdiensten niet worden gehaald.

Vervolgens moet voor de veiligheid de criminaliteit (o.a. agressie) op straat en in het openbaar vervoer worden teruggebracht door bijvoorbeeld meer wegverlichting, controle in het openbaar vervoer, aanwezigheid van agenten op straat en door verkeersveilig gedrag van burgers op straat.
Op scholen moet dit laatste worden geleerd en in uitingen van de gemeente moet dit breed worden uitgedragen.

Leefbaar
Verkeer en vervoer moet de ruimtelijke kwaliteit zo min mogelijk aantasten.
De aanpassing en uitbreiding van infrastructuur moet een integraal onderdeel van de ruimtelijke ordening zijn.

Goed parkeerbeleid is nodig.
De ChristenUnie wil graag dat het bovengronds parkeren zoveel mogelijk beperkt wordt.
Naast de Parkeergarage bij Arnhem Centraal zou een parkeergarage onder de markt een goede aanvulling kunnen zijn.

Het doorgaande verkeer door het centrum van Arnhem moet worden teruggedrongen.
De bestaande rijkswegen (A12, A50 en A15) vormen een ring rond Arnhem voor het doorgaande verkeer.
Om deze ring voor Arnhem beter te laten functioneren moet er een volledige aansluiting van de N837 op de A50 komen en moet de A15 worden doorgetrokken naar de A12 waardoor de Pleyroute wordt ontlast.
Een Westtangent is niet nodig.

Duurzaam
De burger moet zijn verplaatsing veel bewuster gaan maken.
In de stad vindt verplaatsing zoveel mogelijk per voet, fiets en openbaar vervoer en zo min mogelijk per auto plaats.
Hiervoor is een mentaliteitsverandering van de inwoners van Arnhem nodig. Dit kan bevorderd worden door goede voorlichting.

Voor het fietsverkeer worden gratis fietsenstallingen gemaakt bij openbare gebouwen en in winkelgebieden.
Tijdens wegwerkzaamheden is goede bewegwijzering ook voor fietsers een must.

De doorstroming en de luchtkwaliteit worden volgens de ChristenUnie ook bevorderd als kruisingen met verkeerslichten vervangen worden door rotondes.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

  • voldoende goede en gratis fietsenstallingen bij openbare gebouwen en winkels;
  • meer rotondes, minder verkeerslichten;
  • een parkeergarage onder de markt;
  • veilige oversteekplaatsen (denk aan kinderen en gehandicapten);
  • veel beter onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden;
  • verzet tegen verwijderen van bus- en fietsbaan van Nelson Mandelabrug.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek